شماره حساب‌ها

برای واریز وجه از طریق بانک می‌توانید از شماره حساب‌های شرکت استفاده کنید.

مشتری گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب پردازش اطلاعات مالی اهرم اکیدا خودداری کنید. وجه حاصل از وصول چک به حساب صادرکننده آن برگشت داده می‌شود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع برعهده مشتری خواهد بود.
لوگو بانک

بانک ملت

نوع حساب: جاری

شماره شبا: IR-۷۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۶۰۰۳۹۱۸۱۰

شماره حساب: ۹۶۰۰۳۹۱۸۱۰

لوگو بانک

بانک ملی

نوع حساب: جاری

شماره شبا: IR-۷۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۶۰۶۴۵۹۹۰۰۹

شماره حساب: ۰۱۱۶۰۶۴۵۹۹۰۰۹

لوگو بانک

بانک پارسیان

نوع حساب: جاری

شماره شبا: IR-۰۴۰۵۴۰۲۰۸۷۳۰۱۰۱۱۵۴۹۳۳۶۰۹

شماره حساب: ۳۰۱۰۱۱۵۴۹۳۳۶۰۹