ترکیب دارایی‌ها

در این صفحه می‌توانید ترکیب دارایی صندوق های سرمایه‌گذاری را مشاهده کنید.

درصد دارایی‌ها به طور تقریبی بوده و با توجه به شرایط ممکن است تغییر ۵ تا ۱۰ درصدی داشته باشد.

نام صندوق ارز دیجیتال ریسک کم ارز دیجیتال ریسک متوسط ارز دیجیتال ریسک زیاد وجه نقد

زمرد

% ۶۰

% ۲۰

% ۱۰

% ۱۰

کهربا

% ۴۰

% ۳۵

% ۱۵

% ۱۰

یاقوت

% ۲۰

% ۴۵

% ۲۵

% ۱۰

الماس

% ۴۰

% ۲۰

% ۰

% ۴۰

آمیتیست

% ۲۰

% ۰

% ۷۰

% ۱۰